محصولات ضد عفونی رابین تک

۱- محلول ضد عفونی کننده میوه و سبزیجات فوداز کلین .Veg_ Fru

۲- محلول ضد عفونی کننده تجهیزات فوداز کلین CIP

۳- محلول ضد عفونی کننده سطوح تجهیزات فوداز کلین COP

۴- محلول ضد عفونی کننده سطوح فوداز کلین Sur

۵- محلول بوگیر و ضد عفونی کننده سرد خانه ها فوداز کلین Air_ Clean

فهرست