خدمات ساخت

شرکت رابین تک تجارت با بهره گیری ازتوان تخصصی نیروهای مجرب کارشناسی  خدمات ارزشمندی در راستای بهبود کیفیت تجهیزات ، خدمات ارزشمندی در حوزه مهندسی ، بازرسی و کنترل پروژه و پیگیری و تسریع در انجام بموقع فعالیت ها عرضه می نماید .

مهندسی

در بخش مهندسی  کلیه موارد مرتبط با طراحی تفصیلی ، دستورالعمل کنترل کیفیت و سایر مدارک و مستندات فنی مربوط به ساخت تجهیزات تهیه و تنظیم می شود .

 1. طراحی پایه و تفضیلی تجهیزات انتقال مواد
 2. تهیه نقشه های کارگاهی ساخت
 3. تهیه وتکمیل مشخصات فنی تجهیزات
 4. تهیه مشخصات و دستورالعملهای اجرائی رنگ آمیزی
 5. تهیه مشخصات روانکاری و تکمیل دستورالعملهای نگهداری وتعميرات
 6. تدوین دستورالعملهای بازرسی و کنترل کیفیت
 7. تنظیم دستورالعملهای کنترل پروژه
 8. تهیه مدارک و مستندات فنی مانند WPS,PQR,FAT,QCTM

بازرسی و کنترل کیفیت

رضایت مشتری و حصول کیفیت محصول براساس استانداردهای مندرج در قرارداد ازاهداف پایه ای شــرکت بوده و در این راستــا بخش بازرسی و کنترل کیفیت عهده دار وظائف ذیل می باشد:

1-تدوین رویه ودستورالعملهای بازرسی براساس قرارداد

2-انجام نظارت و بازرسی براساس طرح کنترل کیفیت شامل:

  • کنترل مواد و مصالح
  • بازرسی ابعادی (برشکاری ، ماشین کاری، آهنگری)
  • کنترل گواهینامه جوشکاران
  • بازرسی جوش (ظاهری، مایعات نافذ امواج صوتی، اشعه ایکس)
  • نظارت بر آزمایشهای مخرب و غیرمخرب
  • بازرسی محصولات نیمه ساخته
  • كنترل گواهی مرغوبیت اقلام تدارکاتی
  • بازرسی آماده سازی سطوح و رنگ
  • نظارت برآزمایشهای عملکرد دستگاهها

3-بازرسی بسته بندی

4-صدور گواهی مرغوبیت

5-تهیه گزارشهای بازرسی

کنترل پروژه وپیگیری و تسریع

تنظیم برنامه زمانبندی واجرای شیوه های پیگیری وتسریع برای رفع ابهامات فنی ، تنگناهای اجرائی و انجام به موقع تعهدات دراین بخش انجام می شود.

1-تدوین دستورالعمهای کنترل پروژه شامل :

 • فعالیتهای مهندسی (طراحی پایه وتفضیلی)
 • تدارکات (داخلی وخارجی)
 • ساخت و بازرسی
 • تحویل گیری نهایی

2-ارزش گذاری بخش های مختلف کار(وزن بندی)

3-پیگیری وتسریع دررفع ابهامات وسؤالات فنی و اخذ به موقع پاسخ

4-برگزاری جلسات هماهنگی

5-تهیه گزارشهای پیشرفت و پیگیری وتسریع ماهانه

6-ارائه روشهای اجرائی تسریع کارهای باقیمانده

 

فهرست