کالای ابزار دقیق INSTRUMENT

ابزار دقیق و اتصالات مورد استفاده در
  • صنایع نفت
  • گاز
  • پتروشیمی
  • صنایع معدنی و فلزی
در رده ها ، سایز ها و متریال مورد درخواست کارفرما

FIELD INSTRUMENT

LEVEL INSTRUMENTS-

FLOW INSTRUMNTS-

PRESURE INSTRUMENTS-

TEMPERATURE INSTRUMENTS-

ANALYSER-

INSTRUMENTS VALVE-

BULK MATERIAL

HOOK UP &INSTRUMENT-

FITTING MATERIAL

فهرست